Για την επιστημονική έρευνα της Παραψυχολογίας και τα μεγάλα μυστήρια του κόσμου.